Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN GESINKHOOGWERKERS

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Gesinkhoogwerkers uitgebrachte offertes en overeenkomsten tussen verhuurder en huurder te sluiten en gesloten.

Artikel 2 Totstandkoming huurovereenkomst

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend.

2.2 Huurovereenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verhuurder.

Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke huurovereenkomst.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst

3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, namelijk voor de duur die

in de overeenkomst is vermeld.

3.2 De huurovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden verleend.

3.3 De huurovereenkomst eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen tijd, zonder dat daartoe enige opzegging door verhuurder of huurder is vereist.

3.4 Mocht er geen einddatum in de huurovereenkomst zijn vermeld, dan eindigt de huurovereenkomst uiterlijk van rechtswege 1 maand na de ingangsdatum.

De huurder kan dan, op expliciet verzoek, de huurovereenkomst nog eenmaal verlengen met 1 maand. Indien huurder een dergelijk expliciet verlengingsverzoek niet of niet tijdig heeft ingediend, is huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van het bedrag gelijk aan de huurprijs over de periode, te rekenen vanaf de eerste dag waarop de huurovereenkomst is geëindigd tot en met de dag waarop het gehuurde aan verhuurder is geretourneerd, dan wel – indien zulks is overeengekomen – tot en met de dag waarop het gehuurde door verhuurder geretourneerd is op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van huurder.

Artikel 4 Huurprijs

4.1 De huurprijs bedraagt bij het aangaan van de huurovereenkomst het bedrag dat op de huurovereenkomst is overeengekomen.

4.2 Indien de kosten van verhuurder stijgen tengevolge van wijzigingen in wet en of regelgeving, is verhuurder gerechtigd de huurprijs tussentijds te verhogen.

4.3 Verrekenen brandstofkosten aan dagprijs, werkelijk verbruik.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling van huurprijs dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Bij gebreke van betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is huurder van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd aan verhuurder.

5.3 Bij gebreke van betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is huurder tevens een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan verhuurder.

De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van 150 euro.

5.4 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij verhuurder te zijn ingediend, bij gebreke waarvan huurder geen beroep meer kan doen op eventuele onjuistheden in de facturen.

5.5 Bij langere huurperiode volgt facturering per week., telkens na een weekhuur.

Artikel 6 Aflevering

6.1 Het gehuurde wordt aan de huurder afgeleverd op de in de huurovereenkomst aangegeven wijze. De kosten verbonden aan de aanvoer van het gehuurde zijn voor rekening van huurder, tenzij anders vermeld in de huurovereenkomst.

6.2 Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. Dit eindigt 4 werkdagen na schriftelijke afmelding door huurder of zoveel eerder als het object door verhuurder wordt geretourneerd.

Artikel 7 Eigendom

7.1 Huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derde onder te verhuren of mede in gebruik geven, te verpanden of op andere wijze te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.

7.2 Bij diefstal geldt dat de bij het gehuurde behorende sleutels, kentekenbewijzen en andere documenten bij verhuurder moeten worden ingeleverd, ter voorkoming dat er onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen om diefstal te voorkomen.

Artikel 8 Gebruik

8.1 Huurder heeft het gehuurde in goede staat van onderhoud ontvangen.

8.2 De huurder zal als een goed huisvader voor het gehuurde zorg dragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken in overeenstemming met de bestemming een en ander met inachtneming van de bediening en behandelingsvoorschriften. Deze verplichting heeft voor de huurder te gelden tot dat het gehuurde is afgeleverd zoals bepaald in artikel 6.2.

8.3 Huurder verplicht zicht het verhuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen die over de vereiste deskundigheid voor het besturen van het gehuurde beschikken. Beschikken over voor het gebruik van het gehuurde benodigde certificaten en beschikken over aantoonbare ervaring.

8.4.Belastend gebruik van het materiaal zoals voor verfspuit, straal en of gritwerkzaamheden en chemicaliën is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.

8.5 In gevallen waarin het gehuurde blootgesteld wordt aan stoffen of omstandigheden die risico opleveren t.a.v. het milieu, zoals asbest of na nucleaire straling, dient de huurder een schoonmaakverklaring (of soort gelijk) van het gehuurde door een bevoegde instantie te overleggen.

8.6 Gedurende de huurperiode is huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en ander voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen.

8.7 Huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de huurovereenkomst, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.

8.8 Huurder is verplicht verhuurder direct doch uiterlijk binnen 24 uur telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert of had kunnen constateren.

Artikel 9 Inspectie, onderhoud en reparatie

9.1 huurder verplicht zich het gehuurde op eerste verzoek van verhuurder voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van de huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.

9.2 Onderhoud aan het gehuurde komt voor rekening van verhuurder. Huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking aan verhuurder voor het door de verhuurder uit te voeren regelmatig onderhoud. Huurder zal het gehuurde gedurende onderhoud en of reparatiewerkzaamheden ononderbroken aan verhuurder ter beschikking stellen.

9.3 Huurder is verplicht tot het verrichten van dagelijks onderhoud aan het gehuurde (oliepeil e.d )

9.4 Huurder zal geen reparaties uitvoeren of doen uitvoeren dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van reparaties komen de reparaties volledig voor rekening en risico van huurder.

Artikel 10 Teruglevering

10.1 Na beëindiging van huurovereenkomst wordt het gehuurde door huurder teruggeleverd op de in huurovereenkomst aangegeven wijze.

10.2 Teruglevering dient te geschieden in oorspronkelijke en gereinigde staat.,

10.3 Indien het gehuurde om welke reden dan ook niet in geheel gereinigde of onbeschadigde toestand aan de verhuurder wordt terug gekeerd is de huurder verplicht alle kosten mbt de noodzakelijke reiniging en of herstel van schade aan de verhuurder te vergoeden.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en komt niet in verzuim,indien hij ten gevolge van omstandigheden die buiten zijn invloedssfeer liggen en of verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te voorzien waren, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen

11.2 Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, hebben partijen het recht dat deel van de overeenkomst te ontbinden dat nog niet is uitgevoerd, zonder dat een der partijen recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Verhuurder heeft voor het gehuurde een verzekering afgesloten.

Ten behoeve van Wam-plichtige voertuigen is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten welke voldoet aan de WAM eisen. Schade welke niet onder deze polisdekking vallen zijn voor rekening van de huurder.

Het van toepassing zijnde eigen risico per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak is:

3500 euro bij schade

3500 euro bij schade aan andere zaken van verzekerde.

Het eigen risico komt voor rekening van huurder.

12.2 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder dit binnen 24 uur na het evenement schriftelijk aan verhuurder te melden.

12.3 In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en of door huurder ingeschakelde hulppersonen, zal de geleden schade op grond van de zekering op huurder verhaald worden.

12.4 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en vervreemding, ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van de huurder.

12.5 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade die met het gehuurde en of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en of ontstaan.

12.6 Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, waaronder stagnatieschade en gederfde winst en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemer van huurder en of door huurder ingeschakelde hulppersonen.

12.7 Huurder is aansprakelijk voor personenschade geleden door de bestuurder van het gehuurde object dat een ongeval veroorzaakt.

12.8 Boetes of andere heffingen opgelegd wegens feiten of evenementen, welke tijdens de huurperioden met betrekking tot het gehuurde hebben plaats gevonden komen voor rekening van de huurder.

Artikel 13 Ontbinding

13.1 Verhuurder heeft het recht om zonder voorafgaande in gebrekenstelling de huurovereenkomst te ontbinden wanneer

a. de huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk na komt.

b. het faillissement van huurder wordt aangevraagd of uitgesproken.

c. huurder surseance van betaling aanvraagt.

d. ten last van huurder beslag wordt gelegd of huurder op ander wijze geheel of gedeeltelijk de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.

13.2 In geval van ontbinding van de huurovereenkomst is huurder aan de verhuurder alle oorspronkelijke huur termijnen verschuldigd, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Alle huurtermijnen zijn in geval van ontbinding van de huurovereenkomst direct opeisbaar. Daarnaast is huurder gehouden om buitengerechtelijke kosten aan verhuurder te vergoeden overeenkomstig het in 5,3 bepaalde.

Artikel 14 Overdracht rechten en plichten

14.1 Verhuurder heeft het recht de eigendom van het gehuurde en haar rechten en plichten.

Uit hoofde van de huurovereenkomst aan een derde over te dragen.

Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.

Artikel 15 Rechtskeuze en forumkeuze

15.1 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de huurovereenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verbandhoudende, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de verhuurder.